saiyairak-header_01-(1).gif  saiyairak-header_02-(1).jpg
พระราชประวัติเสด็จทรงงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวศูนย์สามวัยศูนย์ประสานงานข่าวสารดาวน์โหลด
 
 

คำถาม:
อีเมล์:
ภาพอิริยาบถ
show10 show7 show8 show1 show11 show2 show3 show5 show6 show12 show9 show4

สื่อสังคมออนไลน์ 

เสด็จทรงงาน

๒๙/๑/๒๐๑๔

พระกรณียกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

 

๒๘/๑/๒๐๑๔

พระกรณียกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการมุมนมแม่ในสถานประกอบการ และเปิดโครงการ DENSO ECO PARK 
ณ บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

 

Username :
Password :
ศูนย์ประสานงาน
กองงานพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร  วังศุโขทัย
เลขที่ ๙๐๔ ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์. ๐-๒๒๔๑-๙๙๙๖, ๐-๒๒๔๑-๙๘๕๒
โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๙๙๕๘
E-mail : webmaster@saiyairak.com 
ดาวน์โหลด หนังสือเสด็จพระองค์หญิง ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
---------------------------------------------------------
-
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว