saiyairak-header_01-(1).gif  saiyairak-header_02-(1).jpg
พระราชประวัติเสด็จทรงงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวศูนย์สามวัยศูนย์ประสานงานข่าวสารดาวน์โหลด
 
 

คำถาม:
อีเมล์:
ภาพอิริยาบถ
show10 show7 show8 show1 show11 show2 show3 show5 show6 show12 show9 show4

สื่อสังคมออนไลน์ 

เสด็จทรงงาน

๐๗/๐๙/๒๐๑๔

      ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ มอบถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย
               
              วันอาทิตย์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗

   
 

๐๓/๐๙/๒๐๑๔

                        พระกรณียกิจ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
     ณ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

              วันพุธ ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗
 

 


โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว